Kategoria Prawochronisztukę

Najem i użyczenie

Wyczerpaniu prawa, o którym wspomniałam we wcześniejszym wpisie, nie podlega najem i użyczenie. Nie dzieje się to ani przez sprzedaż oryginału czy egzemplarza ani jakąkolwiek inną formę wprowadzenia do obrotu, tzn. że twórca nie traci tego prawa nawet w sytuacji,…

Wprowadzenie utworu do obrotu

Krótko, dla przypomnienia wyjaśnię najpierw pojęcie egzemplarza utworu… Egzemplarzem utworu określa się nośnik: materialną rzecz, na której utwór jest zapisany. Nośnik może mieć charakter oryginału bądź sporządzonej kopii.

Prawa majątkowe

Na treść prawa majątkowego składa się prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie. Pole eksploatacji to nic innego jak sposób w jaki korzysta się z utworu. Twórca może w drodze umowy…

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste trwają wiecznie, są niezrzekalne i niezbywalne. Mają chronić więź twórcy z utworem. Art. 16 ustawy o prawie autorskim przyznaje twórcy m.in. prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go…

Oryginalne egzemplarze utworu

Zazwyczaj przejaw twórczej działalności człowieka – utwór-sfinalizowany zostaje w formie materialnego bytu, egzemplarza. Egzemplarz utworu traktuje się jako medium, środek komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą. Realnie jest to po prostu rzecz, na której „zapisuje się” dobro niematerialne (tzw. corpus mechanicum).…

Koncept i ready made

Sztuka współczesna nie zna granic. Co raz częściej spotykamy się ze sztuką konceptualną czy ready made. Sztuka konceptualna skupia się na samej idei, daje prymat procesowi twórczemu, a odchodzi od jej późniejszego rezultatu jakim jest dzieło. Twórcza działalność konceptualistów najczęściej…

Prawo autorskie – generalia

Dziedziną zajmującą się ochroną twórczej działalności człowieka jest prawo autorskie. Obowiązujące prawo autorskie zostało skodyfikowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

sztuka i dzieło sztuki

Sztuka i dzieło sztuki

Jak słusznie zauważa P. Ślęzak „podstawowym źródłem trudności na styku estetyki, teorii sztuki i nauk prawnych jest brak wyraźnego rozgraniczenia między pojęciami sztuki i dzieła” (P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska-Lex, 2012, s.95). Dla jasności…

obrazek pomnika do pierwszego wpisu

Parę zdań tytułem wstępu

W obecnych czasach większość aspektów ludzkiego życia „uwikłanych” jest w przepisy, ustawodawca nie zapomniał również o regulacji dotyczącej twórczej działalności człowieka.