Reklama na elewacjach budynków – II. Ustawa krajobrazowa i kodeksy reklamowe

Część I artykułu znajdziecie tutaj Reklama na elewacjach budynków – I. Budynki wpisane do ewidencji zabytków.  Kontynuacją tej części, w której była mowa o pozwoleniach na umieszczanie reklam na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, będzie dzisiejszy wpis. Poruszę w nim kwestie związane z projektowaniem i umieszczaniem reklam i urządzeń reklamowych na elewacjach wszystkich budynków, bez względu na to czy są one wpisane do rejestru zabytków czy nie. Zapraszam :-)

Ustawa krajobrazowa

W 2015 r. w życie weszła ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. ustawa krajobrazowa. Ustawa ta daje radom gmin uprawnienie (nie obowiązek) do tworzenia uchwał, tzw. kodeksów reklamowych. Celem ustawy jest zapanowanie nad „chaosem reklamowym” i estetyzacja przestrzeni publicznej.

Kodeksy reklamowe

Kodeksy reklamowe to inaczej uchwały rad gmin, w których określane są zasady i warunki sytuowania:

  • obiektów małej architektury
  • tablic i urządzeń reklamowych
  • ogrodzeń

Uchwały wskazują gabaryty, standardy jakościowe oraz materiały budowlane z jakich mogą być wykonane tablice i urządzenia reklamowe. Uchwały te są aktami prawa miejscowego. Regulacje te mogą być inne dla różnych obszarów gminy, przy czym muszą w sposób jednoznaczny określać granice tych obszarów. Najczęściej do uchwał sporządza się załącznik graficzny z opisem.

Opłaty reklamowe

W kodeksach ustala się również wysokości stawek opłaty reklamowej. Wprowadzenie opłaty reklamowej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem, z którego jednak gminy korzystają. Opłata reklamowa składa się z części stałej oraz zmiennej, którą określa się od pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego. W 2019 r. stawka części stałej może wynosić maksymalnie 2,54 zł dziennie. Natomiast stawka części zmiennej nie może przekroczyć 0,22 zł od 1m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego dziennie. Możliwość pobierania takich opłat została zawarta w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata pobierana jest od właścicieli, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Wyjątki

Opłaty reklamowej nie pobiera się, gdy tablice lub urządzenia reklamowe:

  • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie
  • stanowią szyld (o tym co to jest szyld poniżej), o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
  • są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa
  • służą wyłącznie do upowszechniania informacji trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia lub o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy

Szyld

Szyldem jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości.
W kodeksie reklamowym określa się zasady i warunki sytuowania szyldów, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

Kary pieniężne

Kary są wymierzane, gdy umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z uchwałą. Karę, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza wójt (burmistrz, prezydent miasta). Karę określa się za okres od dnia wszczęcia postępowania do dnia wydania decyzji. Elementem decyzji jest obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały albo ich usunięcia.

Jak to jest w Łodzi :-)

W Łodzi kodeks reklamowy obowiązuje na terenie całego miasta Łodzi. Został wprowadzony uchwałą Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2016 r. Rada Miasta podzieliła miasto na obszary: „0”, „I”, „II”. W celu zapoznania się z zasadami i warunkami odsyłam do Infografik na stronie urzędu miasta Łodzi. Są przejrzyste i wyczerpujące. W prosty sposób przedstawiają zasady projektowania i umieszczania reklam na terenie miasta. W razie wątpliwości należy się zwrócić z wnioskiem o wydanie opinii plastycznej do Biura Architekta Miasta.


Chętnie poczytam Wasze komentarze i odpowiem na pytania :-)

Udostępnij artykuł

Zostaw komentarz