Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies (zwana dalej: „Polityką prywatności?) Kancelarii Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska (zwaną dalej: „Kancelarią?)

Kliencie, Użytkowniku moich stron przed korzystaniem z moich witryn internetowych www.kozekkapuscinska.pl i www.prawochronisztuke.pl proszę zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i sposobie korzystania przeze mnie z plików cookies.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: ?RODO?). Dochowuje wszelkich starań w celu bezpieczeństwa gromadzonych danych.

 1. Informacje ogólne
  1. Polityka prywatności dotyczy informacji o przetwarzaniu danych osobowych następujących podmiotów:
   •  Klientów Kancelarii.
   •  Osób zapisujących się do Newslettera na stronie www.prawochronisztuke.pl
   • Osób pozostawiających komentarze pod wpisami na podstronach domeny www.prawochronisztuke.pl.
   •  Klientów na rzecz których Kancelaria świadczy porady online.
   •  Kontrahentów Kancelarii oraz ich przedstawicieli i pracowników.
  2. Do każdej z wyżej wymienionych grup znajduje się osobna informacja o przetwarzaniu danych osobowych, tzw. klauzula informacyjna.
  3. Polityka korzystania przez Kancelarię z plików cookies znajduje się pod informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i dotyczy witryn internetowych www.kozekkapuscinska.pl oraz www.prawochronisztukw.pl.
 2. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii
  1. Informacje podstawowe o administratorze danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 
  2. Zakres przetwarzanych danych: Kancelaria będzie przetwarzać dane zwykłe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). Ponadto Kancelaria będzie przetwarzała dane powierzone przez Państwa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.
  3. Cele i podstawa prawna: Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, osób fizycznych, dla których świadczy pomoc prawną. Przetwarzanie osobowych odbywa się w celu świadczenia pomocy prawnej, wykonania czynności prawnych w powierzonej sprawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja zawartej umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane zostaną zarchiwizowane.
  4. Źródło danych: Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.
  5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, m.in.: firmom informatycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, programów do obsługi na odległość, kurierskim, księgowemu.
  6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez czas świadczenia pomocy prawnej oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z zawartą z Państwem umową.
  7. Prawa Klientów wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię
   •  Przysługuje Państwu prawo:
    • uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
    • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
    • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
    • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
    • przenoszenia danych osobowych ? dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
    • złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.  
  8. Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania. 
 3. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób zapisujących się do Newslettera na stronie www.prawochronisztuke.pl 
  1. Informacje podstawowe o administratorze danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 
  2. Zakres przetwarzanych danych: W celu dostarczenia bezpłatnego Newslettera Kancelaria będzie przetwarzać imię, adres e-mail oraz adres IP komputera.
  3. Cele i podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczania bezpłatnego Newslettera. Podstawą prawną jest wykonanie umowy dostarczania zamówionego Newslettera (art. 6 ust. 1. lit. b) RODO).
  4. Źródło danych: Państwa dane osobowe otrzymane będą bezpośrednio od Państwa.
  5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, m.in.: firmom informatycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, newslettera. 
  6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres dostarczania Newslettera. W razie rezygnacji z Newslettera Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.
  7. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię
   • Przysługuje Państwu prawo:
    • uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
    • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
    • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
    • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
    • przenoszenia danych osobowych ? dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
    • złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ? w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
  8. Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania. 
 4. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych osób pozostawiających komentarze pod wpisami na podstronach domeny www.prawochronisztuke.pl
  1. Informacje podstawowe o administratorze danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 
  2. Zakres przetwarzanych danych: W celu możliwości zostawienia komentarza przetwarzane będą imię, adres e-mail oraz adres IP komputera, z którego wysłany został komentarz.
  3. Cele i podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu zostawienia komentarza pod wpisem na podstawie dobrowolnej zgody osoby chcącej pozostawić komentarz (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Osoba pozostawiająca komentarz wyraża dobrowolną,  świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych Klikając ?Opublikuj komentarz?.
  4. Źródło danych: Państwa dane otrzymane będą bezpośrednio od Państwa.
  5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, m.in.: firmom informatycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, programów umożliwiającego pozostawienie komentarzy.
  6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu prowadzenia domeny www.prawochronisztuke.pl bądź do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 
  7. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię
   • Przysługuje Państwu prawo:
    • uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
    • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
    • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
    • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
    • przenoszenia danych osobowych ? dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
    • złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ? w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
  8. Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania. 
 5. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych Klientów, na rzecz których Kancelaria świadczy porady online
  1. Informacje podstawowe o administratorze danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 
  2. Zakres przetwarzanych danych: Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu) oraz dane powierzone przez Państwa w związku ze świadczeniem pomocy prawnej online.
  3. Cele i podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej online, rzetelnego i należytego wykonania czynności w sprawie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja zawartej umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po zakończonej usłudze dane zostaną zarchiwizowane.
  4. Źródło danych: Państwa dane otrzymane będą bezpośrednio od Państwa.
  5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, m.in.: firmom informatycznym, podmiotowi do rejestracji porad online, podmiotowi dostarczającemu platformę do płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, kurierskim, księgowemu.
  6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wykonania umowy o świadczenie porady prawnej online, ponadto do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających zawartej z Państwem umowy.
  7. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię
   • Przysługuje Państwu prawo:
    • uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
    • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
    • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
    • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
    • przenoszenia danych osobowych ? dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
   • złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
  8. Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania. 
 6. Klauzula informacyjna przetwarzania danych Kontrahentów Kancelarii oraz ich przedstawicieli i pracowników
 1. Informacje podstawowe o administratorze danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Anita Kozek-Kapuścińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anita Kozek-Kapuścińska, ul. Gdańska 22/1 U, 90-707 Łódź, NIP: 5581777594, e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl, tel. + 48 662 269 243. 
 2. Zakres przetwarzanych danych: Kancelaria będzie przetwarzać dane zwykłe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), miejsce pracy, stanowisko służbowe.
 3. Cele i podstawa prawna: Administrator przetwarza dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń (art. 6. Ust.1. lit. b) i f) RODO).
 4. Źródło danych: Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.
 5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, m.in.: firmom informatycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, programów do obsługi na odległość, kurierskim, księgowemu.
 6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
 7. Prawa Klientów wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię. Przysługuje Państwu prawo:
  • uzyskania informacji o na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanego będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych
  • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione jeżeli spełnione będą wymogi prawne
  • przenoszenia danych osobowych ? dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi
  • złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
 8.  Prawa te możesz wykonywać kierując informacje na adres e-mail: biuro@kozekkapuscinska.pl. Na ten adres możesz także wysłać wszelkie wnioski i zapytania. 

Pliki cookies, logi serwera, portale społecznościowe na stronach www.kozekkapuscinska.pl i www.prawochronisztuke.pl

Pliki cookies

 Pliki cookies, tzw. „ciasteczka”, są to informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu. Ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony oraz dostosowanie jej do preferencji Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić z poziomu przeglądarki, w tym można je także usunąć.  Wiąże się to jednak z trudnościami w korzystaniu z moich stron, po zmodyfikowaniu działania ciasteczek, dostęp do niektórych funkcji stron może być utrudniony. Niektóre z plików cookies są usuwane zaraz po zamknięciu sesji, tzw. ?ciasteczka sesyjne?, inne są przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnym i kolejnym wejściu na strony tzw. ?ciasteczka trwałe?.

Strony korzystają z cookies własnych potrzebnych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

W celach statystycznych korzystam z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują własne pliki cookies m.in. korzystam z narzędzia Google Analitycs, pozwalającego na tworzenie statystyk dotyczących odwiedzin Użytkowników na stronach. Narzędzie to jest zapewnione przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google LLC przystąpił do programu EU-US Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez przepisy europejskie. Polityka prywatności Google LLC znajduje się pod wskazanym linkiem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Logi serwera: Logi serwera są to informacje o urządzeniu, które komunikuje się z moimi stronami, m.in. adres IP, czas trwania sesji, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane przesyłane w ramach logów serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami. Mają one na celu efektywne zarządzanie stronami.

Inne technologie śledzące:  Strona www.prawochronisztuke.pl korzysta z wtyczki Instagrama. Polityka prywatności Instagrama znajduje się pod linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388. Instagram otrzymuje Twój nr IP oraz informacje o tym, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę. Administratorem tych danych jest Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland.

Wejście w życie, zmiana polityki

 Niniejsza polityka zastępuje dotychczasową politykę prywatności i wchodzi w życie w dniu 5 kwietnia 2020 r.

Zmiany niniejszego dokumentu mogą być dokonane poprzez wprowadzenie zmian w treści niniejszej wersji albo opublikowanie nowego dokumentu.

Polityki prywatności, które zostały aktualizowane lub zastąpione przez nowe, zostaną zarchiwizowane.