Sponsoring, barter, darowizna a podatki


Photo by Fabian Blank on Unsplash

Mój blog doczekał się pierwszego gościa. Będzie nim Pan Wojciech Pietrasiewicz – doradca podatkowy, ekspert od podatku od towarów i usług, doradzający na co dzień m.in. instytucjom kultury, organizatorom imprez, artystom w zakresie opodatkowania działalności kulturalnej i rozrywkowej. Pan Wojciech prowadzi bloga www.kulturalnieopodatkach.pl, przez którego nawiązaliśmy kontakt. Mój gość opowie o przywilejach podatkowych przy umowach sponsoringu, barteru i darowizny. Zapraszam :-)

Dziękuję, że zgodził się Pan na wywiad, przygotowałam dla Pana kilka pytań, które często słyszę od klientów. Zacznijmy.

AKK: Dlaczego umowa sponsoringu jest atrakcyjna pod względem podatkowym?

WP: Atrakcyjność umowy sponsoringu wynika przede wszystkim z możliwości zaliczenia wynagrodzenia uiszczanego przez Spółkę na rzecz instytucji kultury, fundacji lub stowarzyszenia do kosztów uzyskania przychodu. Nabywając w ramach sponsoringu konkretne świadczenia o charakterze promocyjnym czy marketingowym, sponsor stosunkowo łatwo może wykazać związek takich wydatków ze swoją działalnością gospodarczą oraz ich poniesienie w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. A takie wymogi zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu stawia przed podatnikiem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust 1. Ustawy o CIT). Analogiczne zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT)

Warto pamiętać, że świadczenia wykonywane w ramach umów sponsoringowych stanowią usługi niematerialne. Dlatego, aby bezpiecznie zaliczyć wydatki ponoszone na podstawie takich umów do kosztów uzyskania przychodu, sponsor musi posiadać dowody potwierdzające faktyczne wykonanie usług objętych umową. Typowe dowody, które warto gromadzić w przypadku nabywania usług sponsoringowych to dokumentacja fotograficzna, filmowa lub inna potwierdzająca np. ekspozycję logo sponsora w ramach działań sponsoringowych, czy dowody na przeprowadzenie ustalonych w umowie działań marketingowych. W przypadku większych przedsięwzięć zdarza się, że sponsorowany przygotowuje szczegółowy raport dotyczący wykonania świadczeń ustalonych w umowie.

AKK: Jaka jest różnica w podatkach między sponsoringiem rzeczowym a pieniężnym?

WP: Sponsoring rzeczowy ma miejsce, gdy sponsor przekazuje produkty lub towary (np. dzieło sztuki na rzecz galerii, eksponaty do muzeów, towary niezbędne do realizacji projektów kulturalnych) w zamian za usługi objęte umową sponsoringu.

Sponsoring pieniężny/finansowy ma miejsce, gdy dochodzi do przekazania środków pieniężnych w zamian za określone świadczenia promocyjne wynikające z umowy sponsoringowej. Przykładowo, w zamian za tytuł Partnera danego wydarzenia oraz umieszczenia logo sponsora w materiałach wydarzenia, sponsor przekazuje pewną sumę  pieniędzy.

Podstawowa różnica pomiędzy ww. typami sponsoringu dotyczy zasad rozliczania VAT i fakturowania.
W przypadku sponsoringu pieniężnego to podmiot, który udostępnia świadczenie marketingowe będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT na swoje usługi i zadeklarowania podatku należnego. Natomiast sponsor jest zobowiązany do przekazania wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy sponsoringu.

W przypadku sponsoringu rzeczowego, obie strony są zobowiązane do wystawienia faktury VAT: sponsor na dostawę towarów/świadczenie usług na rzecz sponsorowanego, natomiast sponsorowany na świadczenie usług określonych w umowie sponsoringu.

AKK: Jak  wygląda ta kwestia przy sponsoringu usługowym?

WP: Sponsoring usługowy to sytuacja, w której w zamian za otrzymane usługi o charakterze reklamowym czy promocyjnym sponsor przekazuje na rzecz sponsorowanego inne usługi. Zazwyczaj mieszczące się w zakresie jego działalności.

W tej sytuacji również obie strony, jeśli są czynnymi podatnikami VAT, będą zobowiązane do udokumentowania fakturą odpowiednio świadczenia usług przez sponsora oraz świadczenia usług promocyjnych/reklamowych przez sponsorowanego.

AKK: Na co strony umowy sponsoringu muszą uważać przy zawieraniu takiej umowy?

WP: Z perspektywy podatkowej umowa sponsoringowa powinna szczegółowo określać zasady współpracy, zakres świadczeń nabywanych przez sponsora na podstawie umowy oraz sposób ich wykonania.

Dla sponsorowanego ważne będzie, aby postanowienia umowy pozwalały w łatwy sposób określić moment, w którym usługa została wykonana. Pozwoli to prawidłowo wystawić fakturę i określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Z kolei dla sponsora ważne będzie zawarcie w umowie mechanizmów, które pozwolą zweryfikować fakt wykonania przez sponsorowanego usług objętych umową. Jest to niezbędne do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez sponsorowanego oraz zaliczenia kwoty netto wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu.

AKK: Czy barter rozliczany jest na podobnej zasadzie co sponsoring?

WP: Sponsoring rzeczowy czy też usługowy swoją naturą są zbliżone do umowy barterowej.

W przypadku sponsoringu rzeczowego lub usługowego bardzo często strony ustalają ekwiwalentną wartość świadczeń. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Pierwsza to właściwe określenie wartości świadczeń. Jeśli strony chcą uniknąć dodatkowego rozliczenia pieniężnego, muszą upewnić się, że wartość wzajemnych świadczeń jest zbliżona. W przypadku świadczeń reklamowych, czy marketingowych może to często nastręczać istotnych trudności.

Dodatkowo, wartość tych wzajemnych świadczeń nie powinna odbiegać od ich wartości rynkowej. Może to bowiem powodować określone ryzyka. Choćby powstania po jednej ze stron przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia. Właściwe ustalenie wartości poszczególnych świadczeń pozwoli zminimalizować ryzyko spornych sytuacji z organami podatkowymi w razie ewentualnej kontroli.

Druga kwestia to nierzadka sytuacja, w której wzajemne świadczenia opodatkowane są z zastosowaniem dwóch różnych stawek VAT. Może to wpłynąć na finalne rozliczenie pomiędzy sponsorem i sponsorowanym. Jeżeli wartość netto wzajemnych świadczeń jest taka sama, lecz zastosowanie do nich mają różne stawki, u jednej ze stron może pojawić się obowiązek zapłaty kwoty wynikającej z różnych stawek mających zastosowanie do świadczeń objętych umową barterową. Dotyczyć to może przykładowo dostawy książek w zamian za świadczenia marketingowe. Rozwiązaniem jest poszukiwanie ekwiwalentności świadczeń na poziomie kwot brutto.

AKK: Czy umowa darowizny również jest korzystna pod względem podatkowym dla przedsiębiorców chcących zaangażować się w finansowanie kultury i sztuki?

WP: Darowizna na cele związane z kulturą daje spółkom (w niektórych sytuacjach również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) pewne korzyści podatkowe.

Przekazując darowiznę na rzecz organizacji prowadzącej działalność w sferze kulturalnej (np. fundacji, czy stowarzyszeniu) spółka może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT).

Chodzi tutaj m.in. o zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania czy działalność charytatywną. Odliczenie od dochodu darowizn może więc dotyczyć wsparcia działalności kulturalnej oraz wsparcia sztuki.

Z kolei organizacje, które mogą być beneficjantami darowizn korzystających z odliczeń obejmują:

1)         niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2)         niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Takie darowizny mogą więc być przekazywane stowarzyszeniom i fundacjom, których celem statutowym są działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Łączna kwota odliczeń darowizn nie może jednak przekroczyć 10% dochodu w przypadku podatników podatkowego od osób prawnych (art. 18 ust. 1 Ustawy o CIT).

Odliczenie darowizn jest dostępne również dla niektórych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wtedy limit odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu. Mechanizm odliczeń nie dotyczy osób fizycznych opodatkowanych podatkiem liniowym.


AKK: Panie Wojciechu, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan być moim gościem.

Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Zachęcam Was także do odwiedzenia bloga mojego rozmówcy Pana Wojciecha Pietrasiewicza www.kulturalnieopodatkach.pl.

Udostępnij artykuł

Zostaw komentarz