Prawa majątkowe

Na treść prawa majątkowego składa się prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie. Pole eksploatacji to nic innego jak sposób w jaki korzysta się z utworu. Twórca może w drodze umowy autorsko-prawnej bądź licencji przenieść swoje prawa majątkowe do dzieła za wynagrodzeniem.


Autorowi przysługuje wynagrodzenie za każde pole eksploatacji. Ustawodawca wymienia pola eksploatacji w ustawie o prawie autorskim w art. 50. Są one tylko sugestią, zawsze w umowach można określić własne indywidualne pola eksploatacji. Jedynym wymogiem dotyczących wymienienia pól eksploatacji jest ich istnienie w chwili zawierania umowy. Ważne!!! Należy pamiętać o tym, że wraz z przeniesieniem własności, np. przy umowie sprzedaży oryginału bądź egzemplarza utworu, nie przechodzą prawa majątkowe.

Udostępnij artykuł

Jeden komentarz

Możliwość komentowania została wyłączona.