Pomoc socjalna dla artystów i twórców z Funduszu Promocji Kultury

Photo by Roman Kraft on Unsplash

Ten wpis kieruję do Artystów i Twórców, którzy w obecnej sytuacji -wprowadzenia zagrożenia stanu epidemicznego – lub też z innych powodów utracili możliwości zarobkowania. Przez co znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej. Poniżej przedstawiam przydatne informacje o jednorazowej pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Kultury. Ze szczegółami, krok po kroku, opiszę jak starać się o pomoc. Zapraszam!

Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury (FPK) powstał jako państwowy fundusz celowy. Funduszem zarządza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środkami funduszu są dopłaty (de facto podatki) z tytułu gier hazardowych i stanowią 20% ich przychodu. Fundusz ma za zadanie wspierać i promować:

 • ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym
 • twórczość literacką i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, czasopisma kulturalne i literatury niskonakładowej
 • działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
 • twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej
 • zadania realizowane w ramach projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
 • pomagać w spłacie wieloletnich zobowiązań finansowych instytucjom kultury, podlegającym MKiDN, służących realizacji inwestycji z zakresu promowania i wspierania, o których mowa powyżej.

Powyższe cele podaję w skrócie. Dlatego, jeżeli interesuje Cię całościowy spis zadań FPK, to odsyłam Cię do art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Pomoc socjalna dla Artystów i Twórców

Ubiegać się o nią mogą artyści i twórcy posiadający dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz posiadający osiągnięcia twórcze lub artystyczne. Artyści/twórcy mogą otrzymać pomoc bez względu na to czy działalność artystyczną rozwijają w ramach działalności gospodarczej, czy jako osoby fizyczne. Pomoc jest przyznawana jednorazowo na wniosek. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Poza wskazanymi kryteriami i ciężką sytuacją materialną, nie ma żadnych innych ustawowych kryteriów, według których pomoc miałaby być przyznawana. Minister Kultury i Dziedzictwa ma tzw. „luz decyzyjny” w zakresie oceny dorobku i osiągnięć twórczych. Co nie oznacza, że decyzje są dowolne. Przyznanie pomocy socjalnej i jej wysokość zależy od indywidualnej sytuacji każdego wnioskodawcy, która jest także porównywana z sytuacją innych wnioskodawców.

Działalność kulturalna – czyli właściwie jaka?

Działalność kulturalna ma swoją definicję ustawową, która została zawarta w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020.194 tj. z dnia 07.02.2020 r.). Polega ona na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Co zatem określamy mianem kultury? Tutaj, aby zbytnio nie filozofować, posłużę się definicją z PWN, kultura to:

całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określonej epoce. (zobacz: Słownik wyrazów obcych PWN, wyd. poprawione i uzupełnione, Warszawa 1991).

Działalność kulturalna jest przejawem twórczości będącej źródłem tożsamości i rozwoju wspólnoty czy to narodowej, etnicznej bądź regionalnej z poszanowaniem odrębności i różnorodności.

Co powinien zawierać wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Wymagania w zakresie wniosku o przyznanie pomocy socjalnej reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Według § 11 ust. 7 wyżej wskazanego rozporządzenia wniosek powinien zawierać dane osoby, której wniosek dotyczy:

 • datę urodzenia
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • identyfikator podatkowy (NIP).

Poza tym:

 • nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
 • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym wnioskodawcy
 • informacje o sytuacji materialnej wnioskodawcy spowodowanej
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności dorobku twórczego i sytuacji materialnej (na przykład wszelkie dyplomy, wyróżnienia, informacje o odbytych wystawach, stypendiach).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pomoc socjalną Ministerstwo przelewa środki na wskazane konto lub przekazuje je w inny sposób ustalony z wnioskodawcą.

Pomoc socjalna będzie zwolniona z podatku dochodowego, gdy…

Wnioskodawca wskaże na indywidualne zdarzenie losowe, klęskę żywiołową lub długotrwałą chorobę. Indywidualnym zdarzeniem losowym są wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Mogą być spowodowane działaniem sił przyrody. Natomiast długotrwała choroba, to choroba wymagająca długotrwałego leczenia (w sposób stały lub przez długi okres). Innymi słowy jest to choroba, którą z medycznego punktu widzenia określa się jako przewlekłą.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku w zakresie zwolnienia z podatku?

Ministerstwo wymaga, aby w sytuacjach natury zdrowotnej przedłożyć:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, wymagającej długotrwałego leczenia
 • kopię zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, w sytuacji gdy się taką posiada. Zaświadczenie to należy podpisać pismem odręcznym z następującą formułą „za zgodność z oryginałem”.

Dokumentami potwierdzającymi zaistnienie indywidualnego zdarzenia losowego będą na przykład informacje o odwołanych wydarzeniach, w których artysta brał udział, korespondencje potwierdzające utratę aktualnych zleceń. Te dokumenty będą również stanowiły dowód ciężkiej sytuacji materialnej.

Skąd pobrać wniosek, jak i gdzie go złożyć?

Wnioski należy pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow, wydrukować i wypełnić. Wypełniony wniosek z załącznikami należy wysłać (najlepiej listem polecony, żeby mieć dowód nadania) na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Ministerstwo wymaga, aby na kopercie dopisać: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020.

Mała rada: do celów własnych dobrze jest pozostawić jeden egzemplarz wniosku i załączników do niego dla siebie np. zrobić kopię lub fotokopię tych dokumentów.

Podsumowanie

Złożyć wniosek o pomoc socjalną dla artystów i twórców może, bez względu na wiek, każdy artysta bądź twórca, posiadający dorobek w zakresie działalności kulturalnej. We wniosku należy wskazać swoje osiągnięcia twórcze bądź artystyczne. Nie ma terminu składania wniosków. Postępowanie prowadzone w sprawie wniosku jest postępowaniem administracyjnym, do którego stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski powinny być rozpoznane w ciągu miesiąca od daty wpływu. Termin ten może ulec zmianie, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany. Według mnie podział na Artystów i Twórców, przyjęty w ustawie o grach hazardowych, jest sztuczny, ale dla porządku się go trzymałam.

Pomoc socjalna dla artystów i twórców z Funduszu Promocji Kultury – aktualne zmiany w składaniu wniosków po wprowadzeniu stanu epidemii!!!

Wpis ten pojawił się w stanie zagrożenia epidemicznego. Obecnie po wprowadzeniu stanu epidemii wnioski o pomoc socjalną dla artystów i twórców do Ministerstwa można składać poprzez platformę ePUAP albo na adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl. Z wymogów dotyczących dokumentacji Ministerstwo zrezygnowało z przedstawiania dokumentów w zakresie dochodów, wystarczy samo oświadczenie we wniosku o osiąganych dochodach za ostatnie 12 miesięcy. Nie trzeba także przedstawiać zaświadczeń o sytuacji losowej spowodowanej stanem epidemii. Aktualne natomiast pozostają wymogi dotyczące wskazania dorobku artystycznego/twórczego oraz przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby przewlekłej wnioskodawcy.


Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania co do uzyskania pomocy socjalnej, potrzebujesz pomocy przy uzupełnieniu wniosku, napisz do mnie na e-mail: anita@kozekkapuscinska.pl lub zadzwoń pod numer + 48 662 269 243. Możesz skontaktować się również ze mną przez formularz kontaktowy. Ponadto zapraszam Cię na mój wpis o ubezpieczeniach dzieł sztuki https://prawochronisztuke.pl/ubezpieczenia-dziel-sztuki/. Nie zapomnij podzielić się tym wpisem z innymi.

Udostępnij artykuł

Komentarze

 1. Bardzo przydatny artykuł. Zadzwoniłam do pani Anity, bo miałam kilka pytań. Otrzymałam pomoc i cenne wskazówki w sprawie wypełnienia formularza za co bardzo dziękuję i polecam!

Zostaw komentarz