Dlaczego PKiN zniknął z filmu nakręconego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości?

Cześć,

ostatnio otrzymałam pytanie o prawo panoramy – wykorzystanie wizerunków budynków, miejsc, przestrzeni publicznych – w filmach, spotach reklamowych, teledyskach. Tym tematem zajmę się już wkrótce, a dzisiaj polecam Wam artykuł gazety prawnej: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1356145,prawo-panoramy-nie-trzba-wycinac-pkin.html, m.in. na przykładzie wykorzystania wizerunku właśnie Pałacu Kultury i Nauki.

Wracam do blogowania

Po długiej przerwie wracam do pisania na blogu. Raz w tygodniu, w każdy wtorek, będę umieszczała krótkie artykuły dotyczące zagadnień prawnych związanych ze sztuką i dziedzictwem kulturowym. Mam już plan na pięć pierwszych wpisów. Jeżeli macie jakieś tematy, które mogłabym dla Was opisać, napiszcie o nich w komentarzach lub bezpośrednio na mój adres e-mail: an.kozek@gmail.com.

Odpowiedzialność wojewódzkiego konserwatora zabytków za wydawane decyzje administracyjne

Jednym z aktualnych zagadnień ochrony i opieki nad zabytkami jest statusu wojewódzkich konserwatorów zabytków, ich rola w wypełnianiu Konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 5 Konstytucji RP oraz odpowiedzialność za wydawane decyzje i pozwolenia dotyczące nieruchomości. W art. 5 Konstytucji wyrażona została generalna zasada, według której Rzeczpospolita ma strzec dziedzictwa narodowego, znajdująca swoje rozwinięcie w podstawowym akcie prawnym dotyczącym zabytków- ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2014.1446). W oparciu, o którą wojewódzki konserwator zabytków jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie, mającym ustawowe upoważnienie i kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących wpisania obiektu do rejestru oraz wydawania pozwoleń na prace budowlane przy obiektach nieruchomych.

Czytaj dalej

Najem i użyczenie

Wyczerpaniu prawa, o którym wspomniałam we wcześniejszym wpisie, nie podlega najem i użyczenie. Nie dzieje się to ani przez sprzedaż oryginału czy egzemplarza ani jakąkolwiek inną formę wprowadzenia do obrotu, tzn. że twórca nie traci tego prawa nawet w sytuacji, gdy przenosi własność materialnego nośnika.

Czytaj dalej

Prawa majątkowe

Na treść prawa majątkowego składa się prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie. Pole eksploatacji to nic innego jak sposób w jaki korzysta się z utworu. Twórca może w drodze umowy autorsko-prawnej bądź licencji przenieść swoje prawa majątkowe do dzieła za wynagrodzeniem.

Czytaj dalej

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste trwają wiecznie, są niezrzekalne i niezbywalne. Mają chronić więź twórcy z utworem. Art. 16 ustawy o prawie autorskim przyznaje twórcy m.in. prawo do:

  1. autorstwa utworu,
  2. oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem albo do
  3. udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu,
  4. jego rzetelnego wykorzystania jak i decydowania o pierwszym udostępnianiu utworu publiczności oraz
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Czytaj dalej

Oryginalne egzemplarze utworu

Zazwyczaj przejaw twórczej działalności człowieka – utwór-sfinalizowany zostaje w formie materialnego bytu, egzemplarza. Egzemplarz utworu traktuje się jako medium, środek komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą. Realnie jest to po prostu rzecz, na której „zapisuje się” dobro niematerialne (tzw. corpus mechanicum). Tym samym dochodzi do identyfikowania dóbr niematerialnych z ich fizycznymi postaciami.

Czytaj dalej